TaxTree Explorer

Details for Azotobacter
NCBI 352
Found 94 enzymes for Azotobacter
Synonyms
  1. "Azotomonas" Orla-Jensen 1909
  2. "Parachromatium" Beijerinck 1903
  3. Azotobacter Beijerinck 1901
  4. Azotomonas
  5. Parachromatium