TaxTree Explorer

Details for Candidatus Thermoplasmatota
NCBI 2283796
Found 279 enzymes for Candidatus Thermoplasmatota
Synonyms
  1. "Candidatus Thermoplasmatota" Rinke et al. 2019
  2. Diaforarchaea group
  3. Diaforarchaea
  4. Diaforarchaea Petijean et al. 2015